Ý nghĩa của phù điêu

Ý nghĩa của phù điêu

Phù điêu là hình thức sáng tác nghệ thuật bằng cách đắp nổi hoặc khoét, khắc lồi lõm với chiều dài, rộng là thực phần nổi mang tính ước lệ về hình khối. Phù điêu không chỉ được thể hiện ở các bố cục ở tường, vòm mái, trên các.....

Xem tiếp